image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมข้าราชการและบุคลาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวปวีณ์กร คำเสียง ,นายมนัสชัย คำโสภา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 ราย คือนางสาวเดือนรัตน์ เฉลียวกิจ
ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว