image
 
image

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ออกจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จำนวน 1,336 คน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว