image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อดำเนินการร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ณ โรงแรมจัสมิน พระโขนง กรุงเทพมหานคร