image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561”
วันที่ 13 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างเยาวชน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยมีนายปกรณ์ ภูมิเขต ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว