image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้จัดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้จัดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ จากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อกำหนดหัวข้อการประกวด รูปแบบการประกวด รวมถึงหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการประกวด ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา