image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนคลองบางแก้ว
วันที่ 12-13 กันยายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนคลองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนคลองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ