image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว