image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา (ไป-กลับ) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จำนวน 38 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและรู้จักแก้ไขปัญหาเป็นให้กับนักเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว