image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองและโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
วันที่ 14 กันยายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง และโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 62 คน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว