image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน

วันที่ 13-15 กันยายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านอาเซียน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุคใช้กับงานในองค์กรด้านอาเซียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี