image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมและอบรมเผยแพร่การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนนำโดย วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและอบรมเผยแพร่การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมหาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต และเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ ร่วมถึงเสนอประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์