image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นายอำพร ทองอาจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561) เพื่อให้ได้รับทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผน การจัดตั้งและบริหารงบประมาณ การประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร