image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมต้น
วันที่ 17-19 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาวกันติชา ภู่มี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา นายประชา สำราญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนายเทวัญ เทียมเขา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมพัฒนาครูได้รับความรู้ความเข้าใจในการสอนสะเต็มศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้กับผู้เรียนได้จริง ณ ห้องประชุมกฤษณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1