image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบบรรณาธิการ
วันที่ 15-19 มกราคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาววิรชา อินทร์สุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบบรรณาธิการ และจัดชุดข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร