image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการใช้พื้นที่ ประกอบการจัดกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว และนายคำนึง กลสรร ครูชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการใช้พื้นที่ ประกอบการจัดกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ที่ขอใช้พื้นที่ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ณ ห้องประชุมทับทิม ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว