image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว”
วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เนื่องในงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปีงบประมาน 2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของจังหวัด ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว