image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 จำนวน 100 ต้น บริเวณรอบศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เพื่อเป็นการสร้างปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว