image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการพัฒนาการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานการประพฤติ ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก