image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อ
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงงานต่อไป ณ จังหวัดอุบลราชธานี