image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) อ.เมือง จ.สระแก้วจำนวน 92 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ภายนอกห้องเรียน มีความรัก ความสามัคคี รู้จักทำงานเป็นทีม คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยมีนายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว