image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน
วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน ในโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนและโรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนทั่วไป มีผู้รับบริการ จำนวน 2,825 คน