image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show”
วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 6 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางอรุณี อารี ผอ.ศว.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และให้ครูได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา