image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยอบรมพัฒนาครู ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเสนอหลักสูตรให้สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสถาบันคุรุพัฒนากำหนด ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร