image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมการอบรม PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
วันที่ 21-23 มีนาคม 2561นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษม ครูชำนาญการพิเศษ นายคำนึง กลสรร ครูชำนาญการ และนางสาววิรชา อินทร์สุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมอบรม PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ กศน. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี