image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน”
วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน” เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านการถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายแบบบูรณการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัฒกรรมอวการ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี