image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุร
ีวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 40 คน หลักสูตรค่าย 2 วัน 1 คืน โดยมี นางขนิษฐา ป้องชาติผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สามรถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว