image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง และโรงเรียนศิริราชนุสร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียหมิน โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง และโรงเรียนศิริราชนุสร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จำนวน 449 คน เยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาการศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว