image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนักบริหาร กศน.นำโดย
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง นักบริหาร กศน. กับความท้าทายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามโครงการประชุมนักบริหาร กศน.ในอาเซียน:ความท้าทายที่คาดหวังในการขับเคลื่อนประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน เพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพิเศษพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในการเตียมพร้อมประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร