image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตร
วันที่ 28 เมษายน 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี “โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน” ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการรวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคของอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว