image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร
์วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับสถานการณ์ปัญหาและข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว