image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM Education”
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM Education เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและส่งเสริมให้บุคลกรในหน่วยงานสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคูณภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา