image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบล เป็นฐาน ครั้งที่ 1
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมกับ กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน นางอาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์ ผอ.กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กศน.ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ กศน.ตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชุมชน