image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2559
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการนำส่งเงินเข้า กบข. การขอรับเงินคืนเมื่อสมาชิกออกจากราชการรวมถึงสิทธิประโยชน์และการบริการต่าง ๆ ของ กบข. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ