image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการ ครั้งที่ 14
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านผาสุก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วและโรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จำนวน 286 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มามใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว