image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามภารกิจหลักของของกลุ่มศูนย์วิทย
์วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามภารกิจหลักและตอบสนองตามนโยบายและจุดเน้นสำคัญของ สำนักงาน กศน. ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงาน กศน.