image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงทดลอง วิจัย หลักสูตรนิเวศเกษตรตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงทดลอง วิจัย หลักสูตรนิเวศเกษตรตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว