image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวเดือนรัตน์ เฉลียวกิจ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ในธีม "การปฏิวัติทางอาหาร " (The Food Revolution) (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2561) พร้อมลงนามใน MOU ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ห้องประชุมอาจารย์สนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.