image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา สำหรับครู กศน. ภาคตะวันออก จ.ระยอง
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา สำหรับครู กศน. ภาคตะวันออก โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ โดยมีนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิด และนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ครู กศน. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้มาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาได้ ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง