image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว จัดอบรมบุคลากรด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดอบรมบุคลากรด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว