image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาวพรรัตน์ ฝากกาย นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยมีนางสาวอนุรักษ์ ยิ่งสุขสมหวัง นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว