image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” จ.สระแก้ว
วันที่ 8 กันยายน 2558 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการ เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”โดยมีนายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในสำนักงาน กศน. ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงการรู้หนังสือ และเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว