image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว