image
 
image

 
PDF Downloads  ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศอัตราจัดเก็บรายได้ของสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
.

 
เผยแพร่ข่าวสารราชการ เรื่่อง งบทดลอง ของ ศว.สระแก้ว
Download File

งบทดลอง เดือนเมษายน 60
งบทดลอง เดือนมีนาคม 60
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 60
งบทดลอง เดือนมกราคม 60
งบทดลอง เดือนธันวาคม 60
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 60
งบทดลอง เดือนตุลาคม 60
งบทดลอง เดือนกันยายน 60
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 60
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 60
งบทดลอง เดือนมิถุนายน 60
งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 60
 งบทดลอง เดือนเมษายน 60
งบทดลอง เดือนมีนาคม 60

 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี 2561
Download File   กำหนดการประกวด
  ใบสมัคร
  หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
  หลักเกณฑ์การประกวดโครงงาน
 
การประกวด Science Show 2561
Download File

หลักเกณฑ์กและใบสมัครการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์


Download File

กำหนดการและหลักเกณ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 2561

หลักเกณฑ์การแข่งขันความสามารถด้านการพูด
หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร
หลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพ
หลักเกณฑ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
กำหนดการ
ใบสมัครการประกวดและแข่งขัน
แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมงาน (กรณีไม่ได้ประกวดและแข่งขัน)