image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ รุ่นที่ 2
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 191 คน ครู 13 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้แล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว