image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนผาสุกและโรงเรียนบ้านทับใหม่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 10 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนผาสุก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 จำนวน 22 คน ครู 2 คน และโรงเรียนบ้านทับใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 จำนวน 29 คน ครู 2 คน รวม 55 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและเพิ่มพูนความรู้จากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว