image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 7-10 มีนาคม 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นายมนัสชัย โสคำภา นางสาวปวีณ์กร คำเสียง ครูผู้ช่วย และนางสาวเดือนรัตน์ เฉลียวกิจ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องตรวจพันธุ์ทันด่วน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว