image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2562
วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว