image
 
image

 

 

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทราี
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้กับ
กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 104 คน โดยนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ในพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว