image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศ
วันที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและสามารถนำเทคโนโลยี ที่เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ไปถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการหรือผู้ที่สนใจได้ ณ หอประชมชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว