image
 
image

 
ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย : วันส่งเสริม “วันรักการอ่าน”
วันที่ 2 เมษายน 2560 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย : วันส่งเสริม “วันรักการอ่าน” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอสมุดจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว